Priset på den fria viljan. En diskursanalytisk studie av frivillighetsrekvisitet i våldtäktsbestämmelsen i relation till köp av sexuell tjänst

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Det övergripande syftet med arbetet är att genom kritisk diskursanalys undersöka hur den så kallade samtyckeslagen korresponderar med sexköpslagen, och vad det får för effekter. Sedan samtyckeslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 har kravet på våld, hot eller utnyttjande som en förutsättning för ansvar för våldtäkt ersatts med ett grundläggande rekvisit om avsaknad av frivillighet. Utöver ett allmänt frivillighetsrekvisit i våldtäktsbestämmelsens första mening - att personen inte deltar frivilligt - redogörs i tredje meningen för i vilka situationer ett frivilligt deltagande aldrig kan anses föreligga. Dessa situationer - bland annat då personen med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation eller då ett beroendeförhållande föreligger mellan gärningspersonen och den utsatte, vilket förstnämnde utnyttjar - kan på flera sätt sägas överlappa med de situationer som föreligger vid köp av sexuell tjänst. Trots det tycks kvinnor som utnyttjas genom sexköp inte omfattas av det straffrättsliga skydd som erbjuds genom samtyckeslagen. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka föreställningar om frivillighet, sexuell integritet och självbestämmanderätt som ligger till grund för samtyckeslagstiftningen samt vilka kvinnor som ges, och inte ges, straffrättsligt skydd genom nämnda lag. Detta utifrån förarbetena till samtyckeslagen respektive sexköpslagen samt underrättsdomar där åklagaren yrkat på våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt och/eller köp av sexuell tjänst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)