Aktivitetsbegränsningar i dagliga livet hos personer med reumatoid artrit

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Reumatoid artrit (RA) drabbar ca 1 % av befolkningen, de flesta är över 45 år och kvinnor. Inflammatoriskt angripna leder med smärta och svullnad är klassiska symtom vilka oftast kommer i samband med stelhet och utmattning vilket kan leda till inskränkningar i aktivitetsutförandet. Syftet med denna studie var att undersöka vilka aktivitetsbegränsningar personer diagnostiserade med RA upplever i det dagliga livet. Enkätstudien var baserad bland annat på frågor rörande ADL aktiviteter samt en fråga om självskattad hälsa, bestod av 22 respondenter varav 19 var kvinnor. Fem respondenter angav att de behövde be om hjälp i större utsträckning än tidigare och 19 upplevde en negativ förändring i de dagliga aktiviteterna till följd av RA. Av de 22 respondenterna angav 20 att det fanns aktiviteter som de inte längre kunde utföra. De aktiviteter som omfattades av störst negativ påverkan på var städning, fritidsaktivteter och sömn. Såväl de som var sammanboende som de som var ensamboende skattade sin hälsa som medelmåttlig. Det värsta med att ha RA upplevdes vara smärta och trötthet. Rådet respondenterna hade till nyinsjuknade i RA var att söka information, gå med i reumatikerförening och att vara aktiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)