Nya regler för generationsskifte i fåmansföretag - Äntligen en neutral och likformig lagstiftning?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: En stor del av de registrerade aktiebolagen i Sverige är företag med ett fåtal ägare, så kallade fåmansföretag. Fåmansföretag kan exempelvis utgöras av ett familjeföretag där verksamheten går i arv från generation till generation genom ett så kallat generationsskifte. Lagstiftningen har i sin utformning inneburit att ett generationsskifte inom familjen varit mindre förmånligt ur skattesynpunkt. Detta till skillnad från en överlåtelse till en utomstående. Denna oförmånliga beskattningssituation har lett till kritik mot reglerna och krav på ändring. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2019. Betänkandet gällande nya regler presenterades i SOU 2016:75. Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag och ändringen infördes sedan i lagstiftningen genom prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Genom både betänkandet och propositionen så presenterades neutralitet och likformighet som två ytterst viktiga skäl till en förändring i lagstiftningen. De dåvarande reglerna ansågs ha en brist i neutralitet och likformighet som innebar en snedvridning för försäljning inom närståendekretsen.Syftet med de nya reglerna gällande generationsskifte i fåmansföretag tar sig i uttryck i ett krav på en mer neutral och likformig lagsstiftning. Strävan efter neutralitet och likformighet bör utredas och granskas kritiskt i ljuset av de nya reglerna. Uppsatsens syfte är därför att utreda de nya reglernas utformning utifrån lag och förarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)