Sambandet mellan personlighet, affekt och emotionsreglering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Sammanfattning: Syftet med studien var att verifiera sambandet mellan personlighetsdrag, affekt och emotionsreglering. Det undersöktes om hur specifika personlighetsdrag kan predicera användning av emotionsreglering. Utgångspunkten var tidigare forskning som visar korrelationer mellan dessa tre variabler. Undersökningen utfördes online och sammanlagt deltog 47 personer. Extraversion i sig visade sig kunna predicera både användning av Omvärdering och upplevelse av positiv affekt, medan Neuroticism bara verkar kunna predicera negativ affekt. Multipelregressionsanalysen visade att Öppenhet och Vänlighet leder till ökning användning av Omvärdering. Ökningen i Öppenhet var också relaterad till ökning av positiv affekt, samtidigt som Extraversion var relaterad till minskad användning av Supression.  Utöver det hittades positiva korrelationer mellan Supression och negativ affekt samt Omvärdering och positiv affekt, och negativt samband med vice versa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)