Konsten att komponera en rabatt

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. Vad som är vackert och intressant är högst subjektivt och något som påverkas av den tid och kultur vi lever i. I Sverige har vi färgats mycket av den engelska, tyska och holländska trädgårdskulturen. Därför har jag definierat vad god rabattkomposition är genom att studera hur fyra välkända växtkompositörer ur denna trädgårdskultur, har tänkt och gjort vad gäller färg, form och kombinationer; William Robinson, Gertrude Jekyll, Christopher Lloyd och Piet Oudolf. De fyra växtkompositörerna har flera gemensamma nämnare i sitt sätt att komponera: harmoni med en viss dos kontrast och någon form av upprepning och rytm genom planteringen. När det kommer till färganvändning, är de grundläggande åsikterna lika varandra, men det subjektiva tyckandet påverkar hur de använder sig av dem. Formernas samspel, mellan hela växter och individuella blommor, berörs på något sätt av alla, men har i synnerhet redogjorts genom Piet Oudolf. Alla fyra poängterade vikten av att ha en djup växtkunskap för att kunna ta vara på växtmaterialets inneboende dynamiska egenskaper vid komponerandet. Kompositörernas principer har i viss mån stämts av med vad vår svenska perennguru Eva Gustavsson har skrivit i Perennboken och färglära har också bearbetats utifrån det bildkonstnärliga perspektivet, genom konstpedagogen Johannes Itten. För att testa kompositionsprinciperna, har två rabattavsnitt i en stor perennrabatt i Slottsträdgården i Malmö, studerats. Fem nedslag under ett år har dokumenterats genom fotografier. Dessa har analyserats efter kriterier baserade på det som framkommit i litteraturstudien. Därefter har förslag till förändringar gjorts, vilka presenteras med hjälp av planteringsplaner. Syftet med analysen och förändringsförslagen, var att prova om resultatet av studien gick att använda som en vägledning för växtkomposition. Min slutsats för det, var att studien var till hjälp för att definiera stommen/ramen, formerna och färgerna för olika planteringsstilar. Men att min egen kunskap om växtmaterialet behövdes för att veta vad jag skulle använda för växter och hur. Att komponera en rabatt är en konst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)