Att lära in ute : En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete i utemiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna rapport är en kvalitativ studie genomförd i norra Sverige. Studiens syfte var attutveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om pedagogiskt arbete i utemiljö. Föratt besvara rapportens syfte formulerades tre frågeställningar. Dessa handlade omförskollärarnas uppfattningar om vilken betydelse det har för barn att vistas utomhus, ivilken utsträckning förskollärarna upplever att de har miljöer som stöttar deraspedagogiska arbete samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna upplever de har föratt bedriva pedagogiskt arbete utomhus. För att besvara dessa frågeställningar användesintervju som metod och fyra verksamma förskollärare har intervjuats. I studienframkommer att utevistelse värderas högt och utemiljön möjliggör ett lärande och tillåterlekar som skiljer sig mot inomhus. För att barnens utevistelse ska bli så innehållsrik sommöjligt framhålls pedagogers förhållningssätt som en viktig grundsten. Ekonomi ochsäkerhet är exempel på hinder som pedagogerna i denna studie påverkas av i detpedagogiska arbetet i utemiljön. Sammanfattningsvis är utemiljön en plats som i sig självbidrar till barns utveckling och lärande men kan också utmana och ställa krav påpedagoger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)