Utveckling av överbelastningslarm till lyftverktyg : Ett produktutvecklingsarbete hos Volvo Construction Equipment i Arvika

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Anton Brunzell; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport är utförd i samband med kursen Examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik som är en avslutande kurs för Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Karlstads Universitet. Uppdragsgivare för arbetet är Volvo Construction Equipment i Arvika, och det huvudsakliga målet för arbetet var att skapa en produkt som motverkar plastiska deformationer av lyftverktyg i produktionslinan vilka på ett eller annat sätt utsätts för överbelastning. Projektets är strukturerat som ett produktutvecklingsarbete där arbetet är uppdelat i 3 huvudfaser. Dessa faser är planering-, genomförande och avslutsfasen. Vid planeringen skapas en projektplan för arbetet såväl som en detaljerad förstudie, genomförandefasen är den fas där flertal produktutvecklingsprocesser görs för att komma fram till en slutgiltig produkt. Avslutsfasen är till för att skapa arbetsunderlag för framtida vidarearbete samt underlag för tillverkning av produkten. Produkten som genererades i detta projekt är en extern detalj som monteras mellan lyftkranen/traversen och lyftverktyget, utrustningen mäter de krafter som uppstår vid lyftet och läses av med hjälp av en mikrokontroller. Värdena evalueras utav mikrokontrollern som skickar en driftspänning till en ljudkälla då krafterna överstiger den förbestämda maxlasten. I projektet skapades också en prototyp där de ingående komponenternas funktioner testades för att stämma av den teoretiska funktionen mot hur produkten fungerar i praktiken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)