Inkludering av elever i matematiksvårigheter : en systematisk genomgång av aktuell forskning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Den här systematiska litteraturstudien har skrivits med fokus på att utforska hur inkludering av elever i matematiksvårigheter beskrivs och diskuteras i aktuell forskning. Studien är uppdelad i tre olika delar. Första avsnittet fokuserar på elever i matematiksvårigheter och hur det diskuteras samt beskrivs i valda källor. Andra avsnittet tar upp hur inkludering fungerar i grundskolan för årskurs 1-6 och vilka kategoriseringar och metoder som används i det didaktiska fältet. Det tredje och sista avsnittet belyser vilka slutsatser som kan dras om inkluderingens påverkan på elever i matematiksvårigheter. Studien visar att elever i matematiksvårigheter inte kan definieras enhetligt. Däremot hänvisar forskningen till gemensamma behov och svårigheter hos dessa elever. Det finns således ingen bestämd definition till begreppet inkludering, utan innebörden skiljer sig åt beroende till vilket perspektiv det granskas utifrån. Konklusionen av litteraturstudien är att inkludering kan verka både positivt och negativt beroende på pedagogens inställning till att ha eller inte ha elever i svårigheter i ordinarie klassrum. En annan slutsats är att det behövs mer om effekter av inkludering av elever i matematiksvårigheter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)