Mot en transdisciplinär undervisning för yngre barn? : En observationsstudie i en förskola och en förskoleklass

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Sammanfattning: Vår studie undersöker hur bild och matematik kombineras i undervisning i en förskola och en förskoleklass. Syftet med vår observationsstudie är att ta reda på hur bild och matematik kombineras i undervisning och om, och i så fall hur, en transdisciplinär undervisning sker samt om transdisciplinäritet kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och läroplanens mål. Vi utgår från ett transdisciplinärt perspektiv på lärande. Som metod har vi använt strukturerad observation och filmat en planerad aktivitet där bild och matematik kombineras i en förskola och en förskoleklass. Resultatet visar att barns transdisciplinära görande är tydligare än pedagogens. I båda delstudierna finns det exempel på hur barnen agerar över ämnenas gränser medan pedagogen behandlar ämnena var för sig. Barnens handlingsutrymme ökar när ämnena bild och matematik kombineras i undervisningen vilket skapar ett utrymme där läroplanens mål och barns intresse möts. Resultaten visar dessutom att ämnena kompletterar varandra på ett sådant sätt att lärandet i ett ämne leder till lärandet i det andra ämnet, dvs. barns kreativitet, fantasi och förståelse för andra estetiska uttryck utvecklas samtidigt som barnen erfar det matematiska innehållet i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)