Klassrumsmiljöns betydelse för kreativt lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Kunskapsöversiktens syfte är att lyfta fram klassrumsmiljöns betydelse för elevers lärande vilket vi gör genom att undersöka frågan hur klassrummets utformning kan bidra till en kreativ lärandemiljö. Utifrån en systematisk sökprocess valdes nio artiklar samt en tidningsartikel ut som material. Resultatet visar att lärandemiljöns utformning kan möjliggöra eller hindra kreativiteten, och att möten mellan elever och lärare har en avgörande roll. Kunskapsöversikten visar att en flexibel lärandemiljö kan uppnås genom olika metoder vilka har kategoriserats under rubrikerna den fasta interiören, möbleringen, flexibla rum, känslomässiga aspekter samt digitalt intåg. I diskussionen problematiseras resultatet i förhållande till Läroplanen för grundskolan och resonemang förs kring lärarens roll i en kreativ lärandemiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)