Jag är polis! : En kvalitativ studie om hur poliser formar sin yrkesidentitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, öka och bredda förståelsen kring hur poliser formar sin yrkesidentitet. Detta operationaliseras genom tre frågeställningar kopplat till syftet där lärande och innehåll av yrkesidentiteten innefattas. I denna studie har vi valt att betrakta yrkesidentitet som individens tolkning av sina erfarenheter och att yrkesidentiteten formas genom en lärprocess där man lär sig yrkets kunskaper, egenskaper och värderingar. Vi har valt att utgå från teorin situerat lärande som är en del av det sociokulturella perspektivet. Lärandet sker då i praktikgemenskaper genom att aktivt delta i meningsfulla aktiviteter. Den empiriska datainsamlingen har grundats på semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat sju poliser som arbetar i yttre tjänst. Materialet transkriberades och analyserades med koder och kategorier. Resultatet visade att yrkesidentiteten formas i arbetslivet tillsammans med kollegor och sin omgivning. Poliserna hade först en idealistisk syn på yrket från utbildningen som sedan omprövades i yrkeslivet där de fick rekonstruera sin kunskap. Resultatet visade även på att polisens yrkesidentitet tränger ut andra identiteter och det finns en tvetydighet mellan den humanistiska moralen och den anonyma auktoriteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)