Tingsrätten - en plats för emotionellt arbete?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: En tingsrätt i Sverige har påbörjat ett hälsoprojekt för notarier då ledningen vill ge dem ett redskap för att hantera känslor som kan uppkomma i mötet med människor i kris. Uppsatsens syfte är att undersöka hur notarierna beskriver känslomässiga krav och upplevelser i sin yrkesroll och på sin arbetsplats där hälsoprojektet är en integrerad komponent. Genom att intervjua sju notarier som deltagit i hälsoprojektet undersöks vad de anser om sin yrkesroll och arbetsplats. Mer specifikt fokuserats det på om och hur de upplever sitt arbete som känslofyllt samt vad hälsoprojektet betytt för deras arbetssituation. Den aktuella tingsrätten upplevs som en arbetsplats med hierarkiska strukturer och med tydlig arbetsdelning och tydliga roller som påverkar notarierna i varierande grad. Samtidigt beskrivs tingsrätten som en arbetsplats med god gemenskap där alla behandlas med respekt. Notarietjänstgöringen innebär emotionellt arbete dels i rättssalen, dels genom att notarierna anser att de bör framställa sig som professionella gentemot kollegor och allmänheten. Av dessa är det framförallt relationerna utanför rättssalen som framkallar stress vilket även varit den vanligaste konsekvensen av emotionellt arbete. Hälsoprojektet har tillkommit som ett svar på dessa negativa konsekvenser. Notarierna ställer sig positiva till idén om hälsoprojektet men de anser likt oss att formerna bör ses över.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)