”HR-tech är stekhett” En studie om hur praktiska åtgärder för att motverka diskriminering kan tillämpas och utvecklas i rekryteringsprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: År 2020 spreds Covid-19 över hela världen och utvecklades snabbt till en pandemi. Det har resulterat i förödande konsekvenser och i Sverige har ekonomin drabbats hårt och arbetslösheten har stigit kraftigt. Vissa samhällsgrupper har drabbats mer än andra och vid återuppbyggnaden av samhället kommer Sveriges företag behöva ha välfungerande och effektiva rekryteringsprocesser. Det är viktigt att processerna är inkluderande och inte diskriminerande för en optimal social och ekonomisk återhämtning. Denna studie syftar till att undersöka hur detta kan genomföras och hoppas bidra med värdefulla insikter om hur praktiska åtgärder för att motverka diskriminering kan implementeras i dagens och i framtida rekryteringsprocesser. Det har genom intervjuer med rekryteringsbolag samt Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman 2011–2020 konkretiserats, och har tillsammans med tidigare forskning samt teoretiska modeller besvarats.I dagens rekryteringsprocesser implementeras i princip enbart åtgärder mot ett fåtal av de sju diskrimineringsgrunderna och det finns ett stort utrymme för utveckling. Det är främst iprocessens inledande del som åtgärder vidtas. Studien visar även att rekryteringsbolag känner ett stort ansvar för att motverka diskriminering, då deras kunder ofta har en bristande kunskap och medvetenhet. En viktig faktor för att undvika att diskriminering sker är att sträva efter en objektiv bedömning genomgående i processerna. I framtida rekryteringsprocesser finns det en stor potential för att motverka diskriminering, framför allt genom ett införande och en utveckling av HR-tech. En automatiserad process kan i hög utsträckning minska risken för diskriminering men det krävs att tekniken är välutvecklad för att detta ska ske samt för att bemöta komplexiteten gällande etiska aspekter och ansvarsfördelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)