Undervisningskvalitéer och prioriteringar i de första årens NO-undervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka vad som kan karaktärisera NO-undervisningen i årskurserna 1 - 3 och vilka undervisningskvalitéer som synliggörs genom lärares beskrivningar av undervisningen. NO är i de första årskurserna ett samlingsnamn och innefattar ämnena biologi, fysik och kemi. Dessa tre ämnen innefattas av samma timplan och det är upp till läraren att fördela dessa ämnen i undervisningen. Valet av undervisningskvalitéer avgör vilken undervisning eleverna får möta och det kan således vara en stor skillnad i vad eleverna får för möjligheter i sin NO-undervisning. Detta beroende på vad lärarna prioriterar för undervisningskvalitéer och centralt innehåll. Undersökningen består av fem kvalitativa lärarintervjuer. De medverkande lärarna har behörighet inom NO och undervisar detta i någon av årskurserna 1 - 3. För att se vilka undervisningskvalitéer som synliggörs genom lärarnas beskrivning av undervisningen analyseras resultatet utifrån de estetiska, kognitiva och normativa undervisningskvalitéerna. Resultatet visar att undervisningen innefattas av alla undervisningskvalitéer men att den estetiska undervisningskvalitén som syftar till att undervisningen ska vara kul och intressant för eleverna är mest framträdande. Resultatet visar även att biologin är det ämne som får mest plats i NO-undervisningen samt att lärarna inte resonerar om hur biologi, kemi och fysik fördelas. Det som blir tydligt i resultatet är att material, tid och resurser påverkar lärarnas val av innehåll. Det framkommer även att lärarnas kunskap och intresse har en viss betydelse för deras val av innehåll i NO - undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)