Tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan - en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Sammanfattning/AbstractPavlovic, Suzana & Pettersson, Isabelle (2018). En tillgänglig lärmiljö för alla barn- enintervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn. Specialpedagogprogrammet,Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp.En tillgänglig lärmiljö ska tillhandahållas alla barn oavsett vilka olika förutsättningar ochbehov barn har. Denna studie belyser några olika uppfattningar som finns angående entillgänglig lärmiljö för alla barn. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och intervjuatinformanterna. Barnen har suttit i fokusgrupper och de vuxna har blivit intervjuadeindividuellt. Vi har använt oss av sociokulturellt perspektiv och specialpedagogiskaperspektiv samt Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsmodell när vianalyserat resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)