"Djur vårdas bättre än hemlösa människor" : En litteraturstudie om hur hemlösa upplever sig bli bemötta av vårdpersonal

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Hemlösa personer har i större utsträckning sämre hälsa än den övriga befolkningen i ett land, vilket gör att de har ett stort eller större behov av hälso- och sjukvård. För ett gott bemötande krävs att vårdpersonal kan identifiera patientens grundläggande behov utifrån den enskilda individen med respekt för värdighet, integritet och autonomi. Dessvärre har få studier undersökt hur mötet mellan vårdpersonal och hemlösa personer har upplevts ur patientens synvinkel. Syfte: Syftet är att genom granskning av vetenskapliga artiklar undersöka hur hemlösa personer upplever bemötandet från vårdpersonal. Metod: Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Sökningen gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, totalt valdes tio kvalitativa originalartiklar ut för granskning. Artiklarnas kvalité bedömdes med hjälp av en kvalitetsmall med poängsystem. Återkommande kategorier identifierades och sammanställdes under lämpliga rubriker. Resultat: Resultatet i denna litteraturstudie visar samstämmigt på att hemlösa patienter upplever ett negativt bemötande inom hälso- och sjukvården. I de flesta artiklarna upplevdes bemötandet från vårdpersonal vara empati- och respektlöst samt diskriminerande. I ett fåtal av artiklarna redogjorde deltagarna för positiva upplevelser av bemötande. Resultaten från de olika studierna inordnades i följande kategorier; avsaknad av medkänsla, brist på respekt, diskriminering och att känna sig välkommen. Slutsats: Majoriteten av de hemlösa patienterna var missnöjda över hur de upplevde sig bli bemötta av vårdpersonal. Mer forskning behövs för att öka kunskapen om hur hemlösa upplever bemötandet inom vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)