Processkartläggning avförmedlingsuppdraget : med fokus på förbättringsområden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning:

I denna rapport redovisas för förmedlingsprocessen för småhus med typkod 220 och samtliga moment som ingår från början till genomfört uppdrag. Fokus har riktats på att identifiera förbättringsområden och därigenom hitta åtgärdsförslag. Rapporten skall syfta till att fungera som ett stöd och vara ett vägledande hjälpmedel för såväl fastighetsmäklare som privatpersoner i sin roll som säljare och köpare. Litteraturstudier och handledning har legat till grund för den processkarta som upprättats och illustrerats. Utifrån denna har en förstudie gjorts genom intervjuer med fem verksamma fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Alingsås. Därefter genomfördes djupintervjuer med tre slumpvis utvalda fastighetsmäklare på olika orter och kontor, för att identifiera problemområden. Varje moment i processen har beskrivits i text för att ge en bättre förståelse för kartans innebörd. Vidare diskussion och analys har resulterat till förslag på förbättringsåtgärder inom förmedlingsprocessen. Resultatet redovisar att majoriteten av de intervjuade fastighetsmäklarna har upplevt att moment och arbetssätt inom förmedlingsprocessen till viss grad går att förbättra. Därtill kan det konstateras att förmedlingsprocessen skiljer sig i både utförande och tid beroende på om försäljningen görs i en storstad eller på en mindre ort. Majoriteten av de intervjuade fastighetsmäklarna pekar särskilt på vikten av att skapa och upprätthålla goda relationer med samarbetspartners och kollegor i branschen. Detta anses vara av väsentlig betydelse för att affärer som är beroende av en tredje part ska fortgå med så få hinder som möjligt. Det kan även konstateras att flera av de problemställningar som framkommit beror på externa makrofaktorer som fastighetsmäklaren själv inte kan påverka. Omständigheter som berör världsekonomin, ränteläget, ställningen på fastighetsmarknaden, medias spekulationer, lagar och förordningar utgör faktorer utom fastighetsmäklarens kontroll. Vidare kan det fastställas att den nya fastighetsmäklarlag som trädde i kraft den 1 juli 2011 har bidragit till att flera tidigare problem redan bearbetats och ändrats. Detta projekt har verkat för att lyfta fram ytterligare några moment där åtgärder skulle kunna underlätta arbetsgången för fastighetsmäklare, bland annat genom ett informationsblad till spekulant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)