Aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av att leva med cervixcancer : - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Bakgrund: Det uppkommer 570 000 nya fall av cervixcancer i världen varje år, vilket gör cervixcancer till den fjärde vanligaste cancerformen. Förloppet är långsamt och diagnostiseras vanligen via biopsi. Behandling kan ske via kirurgi, radioterapi, kemoterapi eller kombinationer av dessa tre. Vid diagnostillfället och framåt är det vanligt att patienterna behöver psykiskt stöd, då är det viktigt att vara medveten om vilka aspekter och erfarenheter som vanligtvis närvarar. Syfte: Syftet var att belysa aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av att leva med cervixcancer. Metod: Litteratursökningen skedde systematiskt via Polit och Beck nio steg (2017). Artiklarna granskades via Polit och Beck granskningsmall, 12 artiklar klarade granskningen och användes i litteraturstudiens resultatet. Via färgmarkering delades relevant resultat in i fem arbetskategorier som sedan blev till fem slutliga. Resultat: Kvinnorna upplevde ensamhet, delvis relaterat till att de inte klarade av att fortsätta arbeta. De möter psykosociala utmaningar, avsevärt försämrad sexuella funktion, fysiska besvär som medförde många konsekvenser samt att partnerrelationen påverkades. Däremot erfar många en mer positiv syn på livet med bättre prioriteringar samt förbättrad livskvalitet efter behandling. Slutsats: En generell förbättring sågs efter behandling. Kvinnor är i behov av stöd från omgivningen och genom att öka kunskaperna kring sjukdomen kan den negativa sociala uppfattningen reduceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)