Djurassisterad terapi som del i omvårdnaden av äldre med kognitiv nedsättning eller demens : Inom särskilt boende

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Kognitiv nedsättning och demens är degenererande tillstånd som kräver komplex omvårdnad då påverkan sker på både kognitiva funktioner, kommunikationsförmåga och psykiskt mående. Tillstånden kräver ofta farmakologisk behandling vilket oundvikligt riskerar att leda till biverkningar för den äldre. Sjuksköterskor som ansvarar för omvårdnaden av dessa äldre på särskilt boende bör ha kunskap om hur alternativa behandlingsmetoder kan användas för att lindra biverkningar såväl som främja de äldres mående och hälsa. Utifrån tidigare forskning framkommer djurassisterad terapi som ett fullgott alternativ till läkemedel för de äldre som uttrycker intresse och önskemål av att delta i möten med djur.   Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av effekterna av djurassisterad terapi som del i omvårdnaden av äldre med kognitiv nedsättning och demens inom särskilt boende. Metod: Litteraturstudie utifrån en mixad metod med induktiv ansats. Av de nio vetenskapliga artiklarna som inkluderades i resultatet utgår fyra från kvalitativ metod, fyra från kvantitativ metod och en utifrån mixad metod. Analysen var av integrerad karaktär. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplever en rad effekter hos de äldre som kan kategoriseras inom psykosocial, fysisk och kommunikativ effekt, med underkategorierna emotionell effekt, ökad medvetenhet samt ökad fysisk interaktion och ökad fysisk aktivering. Slutsats: Många sjuksköterskor upplever att djurassisterad terapi ger god effekt för den äldres psykosociala och fysiska hälsa, samtidigt som verbal och icke-verbal kommunikation gynnas. Djurassisterad terapi kan därför användas som komplement till farmakologisk behandling för att förbättra äldres hälsa och välmående. Med hjälp av djurets närvaro kan sjuksköterskan anpassa omvårdnaden till att bli både hälsofrämjande och personcentrerad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)