Psykisk och fysisk miljö - En jämförelse mellan Reggio Emilia-, Montessori- och Waldorfförskolor i Sverige.

Detta är en C-uppsats från

Författare: Sofia Dahl; Malin Karlsson; Karin Niklasson; [2009]

Nyckelord: Barnsyn; milj;

Sammanfattning: Sammanfattning:Dagligen då barn kommer till förskolan sker mängder med olika möten, möten med andra barn ochvuxna. Men det sker även ett möte med en förskolemiljö, både en utomhus- och inomhusmiljö.Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur pedagogernas barnsyn speglas i inomhusmiljö ochmaterial, då inom de tre alternativa pedagogiska inriktningarna; Reggio Emiliafilosofin, Waldorf- ochMontessoripedagogiken. Vilka likheter och skillnader har vi kunnat finna i de olika inriktningarna ochdå i förhållande till aktuell forskning och läroplanen?Vi har som metod använt oss utav frågeformulärsundersöking, observationsstudie samt samtal medpedagoger. Inför observationerna och samtalen inhämtades kunskap i litteratur och artiklar över deolika inriktningarna. Sammanlagt resulterade det i besök av 1 olika förskolor, och frågeformulärssvarfrån 43 pedagoger.Johansson (005) belyser tre teman inom pedagogers barnsyn. Dessa avser att barn är medmänniskor,vuxna vet bättre och barn är irrationella. I resultatet fann vi likheter mellan de tre inriktningarna i vårstudie och Johanssons teman samt hur dessa speglas i miljön.Vi anser att det har stor betydelse för läraryrket att man som, blivande lärare, reflekterar kring sitt egetförhållningssätt till barn och inte köper ett färdigt koncept i en pedagogik eller en filosofi utan attkritiskt granska och skapa sig en egen uppfattning. Förhållningssättet i sin tur kommer att påverkabarns erfarenheter, utveckling och lärande, förhoppningsvis i positiv riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)