Mötet med depression : En studie om hur socionomer i Umeå tänker kring bemötande av klienter med depression.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Detta är ett examensarbete som omfattar en studie om hur socionomer i Umeå med omnejd tänker kring bemötande av klienter som har en depression eller visar tecken på depression. Vi ville undersöka detta utifrån vikten av bemötande inom socialt arbete med personer med psykisk ohälsa då det finns vetenskapligt belägg för att bemötandet kan påverka resultatet av insatser. Umeå kommun har en värdegrund som ska ligga till grund för arbetet och bemötandet, MÖTS. Socialstyrelsen betonar också vikten av ett gott bemötande och god vård. Vi genomförde fyra intervjuer med socionomer inom olika verksamheter och jämförde innehållet i intervjuerna med rådande forskning inom psykisk ohälsa och bemötande. Vi använde oss av ett professionsteoretiskt perspektiv för att få en djupare förståelse för hur socionomernas tankar om bemötande samt jämförelsen med rådande forskning kan kopplas till deras profession som socialarbetare. Resultatet som framkom genom intervjuerna var att bygga en relation, lyssna, känna av, se personen, utgå från individen och främja delaktighet uppgavs vara viktigt oavsett klientens mående. Då klienten är eller kan vara deprimerade uppgavs det vara särskilt viktigt att motivera, våga ställa svåra frågor, ge en extra chans, ta reda på mer om deras sociala nätverk och ha förståelse för särskilda svårigheter. Slutsatsen vi drar i studien är att socionomerna beskrev tankesätt som stämmer överens med rådande forskning kring gott bemötande, och att de tycks ha ett professionellt tankesätt i sitt arbete med deprimerade personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)