Kompetensförsörjning inom rekryteringsbranschen : En kvalitativ studie om synen på kompetens för rekryterare

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Det är idag allt vanligare att företag tar hjälp av en extern part för att hantera rekrytering av personal och eftertraktade spetskompetenser. Dessa rekryterare har i uppgift att bedöma kandidater och deras kompetenser, men vilka kompetenser rekryteraren själv bör besitta diskuteras inte lika ofta. Syftet med studien var att utreda vilka kompetenser som rekryterare behöver för att på ett professionellt sätt kunna bedöma andras kompetenser. För att kartlägga vilka kompetenser som rekryterare behöver i sin arbetsroll, är det av intresse att granska deras tillvägagångssätt i rekryteringar av arbetssökande. Studien utgår från kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer har använts tillsammans med befintlig teoretisk litteratur och tidigare forskning för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet av studien visade att totalt fyra kompetensområden och förmågor ansågs vara viktiga för rekryterare att kunna bedöma andras kompetenser. Dessa var följande: social kompetens, teknisk kompetens, analytisk och kommunikativ förmåga var centrala begrepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)