Hur kan företagshälsovården hjälpa arbetsgivarna att förebygga ohälsa orsakad av stress?

Detta är en L3-uppsats från

Författare: Claes Burman; [2009]

Nyckelord: Företagsläkare; Projektrapport;

Sammanfattning: Stressrelaterad ohälsa är vanligt hos företagshälsovårdens kundanställda. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget.Syftet med studien var att få en bild av arbetsgivarnas förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa. Fanns behov och intresse att utveckla det? Hur tänkte man sig att företagshälsovården kunde bidra? Genom journalsystemet identifierades arbetsgivare som haft anställda med stressrelaterad ohälsa hos Previa Postgatan, Göteborg 2007-2008. Personalansvariga och chefer utfrågades via e-post och svaren analyserades enligt kvalitativ metod. Resultat: Förebyggande och/eller hälsofrämjande arbete fanns hos alla tillfrågade företag; vissa arbetade på ett strategiskt och systematiskt sätt, andra erbjöd ett blandat utbud av aktiviteter främst riktade mot individer utan systematisk uppföljning. De flesta såg ett behov av att utveckla det förebyggande arbetet mot stress. Vissa arbetsgivare fokuserade på ledarskap och organisation, medan andra betonade individens ansvar. Önskemål fanns om chefsutbildning i hälsofrämjande ledarskap, arbetsmiljöutbildning och träning i att upptäcka tidiga tecken på ohälsa. Det uttrycktes också önskemål om att företagshälsovården i större utsträckning skulle medverka till att individen tar större ansvar för sin hälsa. Slutsatser: Strategiskt och systematiskt arbete mot stressrelaterad ohälsa förekom hos några arbetsgivare, men inte hos alla. Företagshälsovården kunde inspirera och stödja företagen till ett mer systematiskt arbetssätt. Företagshälsovården sågs som en kunskapsresurs som skulle kunna bidra med utbildning, handledning och konsultativt stöd till ledare och medverka till hälsofrämjande livsstilsförändringar och rehabilitering av anställda. Företagshälsovården kunde bättre visa på att hälsoarbete är en investering. Det finns stöd i litteraturen för att strategiskt och målinriktat förebyggande hälsoarbete på organisationsnivå, där chefer och medarbetare engageras leder till friskare företag, medan satsningar på individen kan ha god effekt på individnivå, men sämre effekt på organisationsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)