Ett kunskapsöverförande arbetssätt med engagemang som nyckelroll : En studie av hur medarbetare upplever arbetssättet i en utvald process på en fallorganisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Rapporten har undersökt hur tyst och explicit kunskap kan samspela, för att skapa effektiv kunskapsöverföring mellan medarbetare. Fallföretaget som har undersökts, har under lång tid varit medvetna om att arbetssättet i en utvald process på företaget inte fungerar effektivt. Under studien har det bland annat framkommit att det tar olika lång tid att tillämpa proces-sen i olika projekt samt att medarbetare levererar resultat som inte håller samma kvalitet. En kvalitativ studie har genomförts på fallföretaget genom medarbetarintervjuer, i syfte att ta reda på upplevelsen av en enhets arbetssätt, processdokumentation och kommunikation i en process. Det har varit av vikt att undersöka ett medarbetarperspektiv, då detta saknas i tidigare forskning. Tidigare vetenskapliga studier framhäver bland annat undersökningar på hur processer och arbetssätt ska fungera för hela organisationer samt även hur detta påverkar chefer och överordnade, men stipulerar egentligen inget om medarbetarens perspektiv i kun-skapsprocesser. Studiens resultat visar att medarbetare känner sig missnöjda över arbetssättet i processen, då medarbetarnas egna tillvägagångsätt används för att skapa tillfälliga lösningar till upp-komna problem i processen. Det har också visat sig att instruktioner som är tillsatta för processen inte används i det avseendet som de är tilltänkta. De upplevs otydliga och inne-håller för mycket text. Ett annat stort problem som har identifierats är den informella kom-munikationen i processen. Brister i informationsöverföring mellan chefer och medarbetare har resulterat i missförstånd. Medarbetare blir i dagsläget inte involverade i utvecklingsar-bete och upplever också att de tappar engagemang och motivation till att arbeta effektivt i processen. I rapporten återfinns förslag på åtgärder för att skapa effektiv kommunikationsöverföring inom utvald enhet och process och därav bli en mer lärande organisation. Framgången i studien har varit att visa att ett standardiserat Lean-baserat arbetssätt där medarbetarna job-bar likartat, höjer motivation och engagemang. Detta leder till jämnare kvalité i processen och dessutom möjliggör ett arbete med ständiga förbättringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)