Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. Analysen tar genomgående utgångspunkt i en konstruerad konfliktsituation mellan ett företag och ett konkursbo. Utgångspunkten möjliggör en djupgående analys av konsekvenser som en prioritering av en parts intresse kan få för kreditgivare, innehavare av företagshemligheter och för konkurshanteringen. Slutsatsen är att borgenärernas intresse ska prioriteras sålunda att innehavaren inte kan begränsa konkursboets agerande. Särskild hänsyn tas till intresset av ett effektivt konkursförfarande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)