Kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer

Detta är en M1-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Författare: Emelie Karlsson; Mitereme Saljii; [2020]

Nyckelord: BRCA1; BRCA2; Genetik; Kvinnor; Upplevelser;

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper en stor risk att drabbas av bröst- och ovarialcancer under sina unga år. Genmutationen är ingen sjukdom som syns med blotta ögat, trots det lämnar den de drabbade kvinnorna i situationer som är svåra att hantera själv. De ställs inför svåra beslut som rör både fysiska och psykiska aspekter. Därför behöver det undersökas vilka upplevelser kvinnorna har. På så sätt kan sjuksköterskor få en djupare förståelse kring ämnet som hjälper dem att kunna bemöta och vägleda dessa kvinnor på ett bättre sätt. Vilket går hand i hand med att kunna utföra en god omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer. Metod: Syftet besvarades med hjälp av en kvalitativ design i form av litteraturstudie. En innehållsanalys gjordes på 12 utvalda vetenskapliga artiklar som sedan tog fram ett resultat. En induktiv ansats användes under analysen. Resultat: Resultatet av studien påvisade upplevelser som delades in i fyra kategorier. Att familjebesluten påverkas, att behöva stöd från vårdpersonal, att förlora sig själv kroppsligt samt att mötas av psykiska motgångar. Slutsats: Kvinnorna upplevde flera svårigheter kring att skaffa barn och partner. Både pressen att hinna skaffa barn i ung ålder och skuldkänslor att de för vidare mutationen. Det framkom även att de upplevde flera psykiska motgångar kring situationen de befann sig i och svårigheter kring att behöva utföra förebyggande operationer då kvinnliga organ togs bort. Behovet av stöd från vårdpersonal upplevdes bristfälligt men betonades vara väldigt viktigt för kvinnorna. Resultatet bör uppmärksammas och användas av sjuksköterskor för att ge ett bättre stöd till denna patientgrupp ute i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)