Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. Tillgång till sterila sprutor och kanyler genom sprututbyte är en åtgärd för att minska spridning av infektionssjukdomar. Centralt för psykiatrisk omvårdnad, i likhet med harm reduction, är att värna mänskliga rättigheter, att erbjuda vård på lika villkor och stärka förmågan till egenvård. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om livskvalitet hos personer som injicerar droger förbättras över tid efter inskrivning på Stockholms sprututbyte samt om det fanns någon skillnad mellan könen. Metod: Denna studie genomfördes som en prospektiv icke-experimentell longitudinell kvantitativ studie. Urvalet bestod av besökare på Stockholms sprututbyte som valde att delta. Studiedeltagarna svarade på livskvalitetsenkäten EQ-5D vid tre mättillfällen. EQ-5D mäter graden av tillfredsställelse i fem dimensioner (indexpoäng) samt innehåller en global skattning av nuvarande hälsotillstånd (EQ VAS). Förändring över tid analyserades med hjälp av ANOVA för upprepade mätningar. Resultat: Resultatet visade på en signifikant förbättring av livskvalitet över tid avseende EQ VAS för hela gruppen. Resultatet visade vidare att kvinnor skattade sitt nuvarande hälsotillstånd EQ VAS signifikant lägre än män. Slutsats: Deltagande i sprututbyte verkar ha betydelse och inverka positivt på hälsorelaterad livskvalitet hos personer som injicerar droger men mer behöver studeras för att få en bredare kunskap om vad det är som gör att det förhåller sig så.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)