Beskattning av pokervinster

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Daniel Andersson; [2006]

Nyckelord: Skatterätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Kortspelet poker har tagit världen med storm under 2000-talet. Utvecklingen har gått oerhört fort, bland annat tack vare TV och Internet. Idag kan i princip vem som helst som är över 18 år med ett kreditkort och tillgång till Internet skapa ett konto på en nätpokersida och inom några minuter möta spelare från hela världen på alla tänkbara insatsnivåer. Pokern har historiskt sett ofta förknippats med synd och lurendrejeri, både i Sverige och i USA. I samband med pokerns framfart de senaste åren har den blivit allt mer accepterad i samhället. I Sverige bedrivs pokerverksamhet i statlig regi genom de statliga kasinona och under år 2006 väntas det statligt ägda spelbolaget AB Svenska Spel börja med anordnande av poker över Internet. Det har i Sverige aldrig funnits några klara regler kring beskattningen av pokervinster och det kan antas att pokerproffs tidigare har hållit sig i skymundan för att undvika skattmasen. I samband med att pokern uppmärksammats alltmer i massmedia har också frågor kring beskattningen uppstått. Skattelagstiftningen är inte anpassad för beskattning av poker vilket kan leda till orimliga resultat och osäkerhet kring vad som gäller. SKV har, som förvaltningsmyndighet för beskattning, ett visst inflytande över beskattningen i Sverige. Enligt SKV ska vinster i pokerspel som anordnats för allmänheten jämställas med vinster i svenskt lotteri och därmed vara skattefria enligt 3 § 8 kap. IL. Likaså ska pokervinster i partier som anordnats för allmänheten inom EU/EES vara skattefria med hänsyn till mål C-42/02 Lindman där EG-domstolen underkände de finska reglerna, som var snarlika de svenska reglerna, om beskattning av vinster i utländska lotterier. Däremot ska vinster i utländska lotterier utanför EU/EES beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital enligt 25 § 42 kap. IL. Pokervinster i partier som inte anordnas för allmänheten ska enligt SKV, med hänvisning till RÅ 1947 Fi. 859, beskattas i inkomstslaget tjänst. Uppsatsen utreder om och när man ska betala skatt på sina pokervinster beroende på var man spelar och vem man spelar med. Först utreds beskattningskonsekvenserna av den ståndpunkt som SKV intagit. Problem som uppstår och som diskuteras i uppsatsen är t.ex. vad som ska anses utgöra ett enskilt lotteri vid beskattning av vinster i utländska lotterier (poker). Ska man skatta för eventuell vinst man gör i varje enskild hand, varje sittning vid ett bord eller kanske rent av det man växlar ut i marker från kasinot eller sitt nätpokerkonto på Internet? SKV:s ställningstagande att vinster i privata partier ska beskattas i inkomstslaget tjänst kan ifrågasättas men öppnar samtidigt upp möjligheter till avdrag för kostnader. I uppsatsen diskuteras en möjlighet att föra vidare ett eventuellt underskott från deltagande i privata pokerpartier till följande beskattningsår samt en möjlighet att kvitta kostnader från pokerspel i privata partier mot andra inkomster i inkomstslaget tjänst, som t.ex. lön. Vidare pekas det i uppsatsen på bestämmelser i skattelagstiftningen som blivit föråldrade och inte hängt med utvecklingen i samhället. Ett exempel på detta är bestämmelsen i 2 st. 25 § 42 kap. IL som stipulerar att insatser inte får dras av i samband med beskattning av vinster i utländskt lotteri (utanför EU/EES). Detta strider klart mot nettovinstprincipen som annars genomsyrar lagstiftningen. Motiveringen till detta avsteg från nettovinstprincipen återfinns i en proposition från 1945. En av anledningarna då var att frågan var av ringa praktisk betydelse. Idag lever vi i ett så pass globalt samhälle, där bland annat Internet gjort tillgängligheten för deltagande i utländska lotterier näst intill obegränsad, att frågan knappast kan anses vara av samma ringa praktiska betydelse. Genom att tillåta avdrag för insatser och förluster skulle man kunna undvika problemet med vad som ska anses utgöra ett enskilt lotteri inom poker eftersom resultatet i varje enskild hand blir ointressant skattemässigt då endast nettovinsten beskattas. I uppsatsen ifrågasätts också SKV:s ställningstagande att poker ska jämställas med lotteri. För SKV:s ståndpunkt talar det faktum att det vid bedömningen av om en verksamhet utgör ett lotteri ska tas hänsyn till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet. Pokerns allmänna karaktär tycks ligga närmast den allmänna karaktären hos verksamheter som t.ex. sportsbetting som i Sverige anses utgöra lotteri. Trots motargument, som att det finns ett fall från RegR där pokervinster beskattats som tillfällig förvärvsverksamhet och att slumpfaktorn som är en betydande del av verksamhetens allmänna karaktär kan anses vara underordnad om man ser pokern i ett längre perspektiv, så torde SKV:s ställningstagande vara korrekt enligt lag. Lämpligt torde vara att låta pokervinster inom EU/EES vara skattefria medan vinster i pokerpartier utanför EU/EES beskattas som vinst i utländskt lotteri men att kostnader som t.ex. insatser och förluster då är avdragsgilla. För att undvika gränsdragningsproblem och eventuella avdragsmöjligheter borde det fastställas att även pokervinster i partier som inte anordnas för allmänheten ska anses utgöra skattefria vinster i svenskt lotteri. Genom att se över och uppdatera skattelagstiftningen skulle man kunna modifiera den så att beskattning av pokervinster på ett lämpligt sätt kan passas in i skattesystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)