Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering : Är det till nytta för alla?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering – Är det till nytta för alla? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Magdolna Berg och Camilla Örnebro Handledare: Jan Svanberg Datum: 2014-06 Syfte: Företagens hållbarhetsrapportering är frivilligt i nuläget. De regleringar som finns gäller rapportering om olika miljöpåverkan men inte inom ramen av en hållbarhetsrapport utan som en del av årsredovisningen eller övriga rapporter till lokala myndigheter. Det format som finns till hållbarhetsrapporten – GRI rapporteringsstandard - passar större företag men är för omfattande för att mindre företag ska börja rapportera enligt detta. Detta och frivilligheten gör oss fundersamma vad som är anledningen till att vissa företag väljer att rapportera och vissa inte, samt huruvida det skulle gynna alla om det skulle göras obligatoriskt. Metod: Vi har valt att kombinera kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder inom ramen av surveydesign. För att kunna undersöka stora datamängder valde vi att samla in data genom enkätundersökning, som är vår huvudmetod och för att få en djupare förståelse och kunna styrka upp resultatet har vi även utfört semistrukturerade intervjuer. Med en deduktiv ansats formulerar vi hypoteser utifrån befintlig teori från tidigare forskning som sedan prövas med statistiska metoder. Resultatet bekräftas genom triangulering med hjälpen av meningsanalys av våra empiriska data från semistrukturerade intervjuer. Resultat & slutsats: Företag utför hållbarhetsrapportering i Sverige av båda etiska och strategiska anledningar. Intressenter kräver att större företag legitimerar sina aktiviteter och hållbarhetsrapporten är ett redskap till detta. Dessutom medför etiska åtgärder en långsiktig hållbar utveckling och även nytta till samhället och miljön. Att följa lagar och regleringar eller hantera publikens åsikter verkar inte vara befintliga motiv i svenska förhållanden.  Företag väljer att inte utföra rapportering eftersom det inte finns en kostnadseffektiv eller relevant form samt att det saknas efterfråga från samhället och intressenter. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka även mindre företag som inte finns på börsen och se hur mycket kunskap de har om hållbarheten och vad deras syn på hållbarhetsrapporteringen är. Vidare bör myndigheterna och professionella organ utveckla en anpassad standard för hållbarhetsrapportering för mindre företag samt ett implementeringsprogram som ger mer drivkraft till etiskt och hållbart företagande. Uppsatsens bidrag: Studien belyser svenska företagens syn på hållbarhetsrapportering och ger idéer på vilka incitament som kan driva vidare det här viktiga temat och hur det hållbara och ansvarstagande synsättet kan drivas vidare till en ny nivå. Nyckelord: hållbarhetsrapportering, motiv, EU, Sverige, GRI, frivillighet, obligatorisk

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)