Våld i nära relationer - Ett dolt problem

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. Sjuksköterskan ska vara förberedd på att möta kvinnor utsatta för VNR, ansvara för att främja mänskliga rättigheter i vården samt följa kraven på en jämlik vård. Kunskap om VNR ska ingå i sjuksköterskans grundutbildning. SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad sjuksköterskan upplever hindrar, respektive möjliggör, att identifiera kvinnor utsatta för VNR. METOD: Examensarbetet är en litteraturöversikt baserat på nio originalartiklar från databaserna Pubmed, Cinahl och Scopus. Artiklarna, som alla är etiskt godkända av respektive granskningsnämnd, granskades enligt SBU:s granskningsmallar och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. RESULTAT: Resultatet har presenterats under två huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Huvudkategorierna var följande: faktorer som sjuksköterskan upplever försvårar identifieringen av kvinnor utsatta för VNR och faktorer som sjuksköterskan upplever underlättar identifieringen av kvinnor utsatta för VNR. Subkategorierna berör attityder, inställningar och fördomar inom vården, ansvarsfördelning, kunskapsbrist, tidsaspekter och sjuksköterskans egen förmåga och känslor. SLUTSATS: Ur denna litteraturstudie kunde flertalet hindrande faktorer konstateras; kunskaps- och tidsbrist, fördomar kopplade till VNR och upplevelsen av en otydlig ansvarsfördelning. Möjliggörande faktorer var att nog med tid fanns samt sjuksköterskans känslor, förmåga och erfarenhet. VNR är ett folkhälsoproblem som bör uppmärksammas för att kunna främja sjuksköterskans arbete i identifieringen av de utsatta kvinnorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)