Sjuksköterskans erfarenhet, vård under en pågående pandemi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: En sjukdom som sprider sig mellan människor och orsakar farsot benämns somen epidemi. När en epidemi får spridning över hela världen klassas den som en pandemi.Pandemier har huserat jordklotet i flera århundraden. Spridning av det nya coronaviruset SARS CoV-2 (Covid-19) är ett stort globalt problem där flera miljoner människor är direkteller indirekt påverkade av viruset. Sjukvården är hårt ansatt med överbeläggningar ochutarbetad personal. En ny patientgrupp har tillkommit som utmanar alla inom vården att tänka om gällande redan beprövade metoder. Syfte: Syftet med föreliggande intervjustudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter under en pågående pandemi på ett universitetssjukhus i västra Sverige. Metod: En intervjustudie genomfördes där femsjuksköterskor intervjuades. Datan i intervjumaterialet analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys där meningsenhet, kod, subkategori, kategori och tema togs fram. Resultat: Analysen av intervjumaterialet ledde fram till ett huvudtema; Att stödja varandra i en turbulent vårdmiljö och tre kategorier; (1) Att arbeta i skyddsutrustning, (2) Att hantera en förändrad arbetsmiljö samt (3) Att arbeta i en föränderlig vårdsituation. Slutsats: Sjukvårdenbesitter kapacitet till snabba omställningar. Basal hygien är a och o för att åstadkomma säker vård, därtill krävs tillgång av tillfredsställande mängd skyddsmaterial. En pandemiplan är ett väsentligt verktyg kring att skapa gemensamma rutiner och trygghet för medarbetare, patienter och anhöriga, varför ledning på vård- och sjukhusövergripande nivå behöver säkerställa förutsättningar för en god arbetsmiljö, stöd samt kompetensutveckling relaterat till kohortvård vid en pandemi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)