Från friluftsliv till ekosemester : en analys av hur svensk naturturism har förmedlats under hundra år

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Emma Mattila; [2012]

Nyckelord: Naturturism; turism; diskursanalys; STF;

Sammanfattning: Uppsatsen syfte är att studera hur naturturism har förmedlats under nittonhundratalet och därmed få en djupare förståelse för hur och varför den har förändrats. Inom ämnesområdet landsbygdsutveckling är det angeläget att förstå vilken typ av naturturism som efterfrågas och varför. Detta eftersom turism är en av Sveriges nya basnäringar och turism på glesbygden i många fall anses vara ett möjligt framgångsrecept för en livskraftig lokalekonomi. Forskningsmaterialet består av Svenska Turistföreningens (STF) årsskrifter där turisters reseberättelser har publicerats sedan slutet av 1800-talet. En litteraturgenomgång med fokus på utsagor om turismens aktörer, rum och handlingar har gjorts och sedan diskuterats med hjälp av diskursanalytiska verktyg. Empirin från STF: kompletteras också med aktuell litteratur inom turism. Vid analysen har det framträtt två diskursskiften som har uppstått genom förändrade värderingar, sociala praktiker och nya institutioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)