Högläsning i klassrummet – intentioner och bokval : En kvalitativ studie om vilka intentioner svensklärare har med sin högläsning i klassrummet och vad som ligger till grund för valet av högläsningsbok.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka intentioner svensklärare har med sin högläsning samt på vilka grunder de väljer ut den skönlitteratur som ska högläsas i klassrummet.Forskning på området visar att faktorer som är framgångsrika för att få till en lyckad högläsning är att välja skönlitteratur utifrån elevernas intressen samt att välja skönlitteratur ur olika genrer för att låta eleverna möta en litterär mångfald. Även om det saknas en litterär kanon i den svenska skolan finns exempel på val av skönlitteratur som tycks baseras på ett bildningsideal snarare än elevernas intressen.Detta är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer genomförts med sex behöriga lärare i årskurs 4–6 i ämnet svenska. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv.Resultatet visar att de intentioner lärarna i studien har med sin högläsning kan sammanfattas i tre punkter: språkutveckling, att få till lugna stunder samt att uppmuntra till läsning. När det gäller de skönlitterära val som görs gällande högläsning utgick lärarna främst från eleverna och deras intressen. De skönlitterära titlarna som lärarna i studien uppgav att de använder i undervisningen visar på att det ofta finns en medvetenhet när det gäller att eleverna ska få möta skönlitteratur i varierande genrer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)