Våld i nära relation - konsekvenser för kvinnors hälsa : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund   Våld i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem vilket leder till ett flertal negativa hälsokonsekvenser för kvinnor. Våldet påverkar kvinnor både fysiskt och psykisk, i form av direkta skador och ett stort psykiskt lidande. Den psykiska misshandeln leder både till somatiska sjukdomar samt en rad olika psykiska sjukdomar såsom depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom. Konsekvenserna av det fysiska och psykiska våldet leder även till en försämrad livskvalitet. Grunden i att stoppa våld i nära relationer globalt är kunskap, utbildning och ekonomiska resurser. Sjuksköterskan har en viktig roll i detta arbete då hen kommer i kontakt med utsatta kvinnor genom sin profession men även har en möjlighet att sprida kunskap inom området. Syfte Syftet med studien är att belysa de negativa hälsokonsekvenserna som kan drabba kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Metod Detta är en icke-systematisk litteraturöversikt vilken grundar sig i 19 vetenskapliga artiklar som inhämtats från databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Kvalitetsgranskning gjordes utifrån Sophiahemmet högskolas protokoll för kvalitetsbedömning efter detta genomfördes en integrativ analys. Några huvudteman visade sig genom analysen och dessa skapade grunden för resultatet Resultat Resultatet visade på att det psykiska våldet var utbrett och ledde till de flesta negativa hälsokonsekvenserna. Det allvarligaste fysiska skadorna som uppkom till följd av våldet var traumatisk hjärnskada, vilket i sig bidrog till bland annat kognitiva problem. Social isolering var något som alla studier tog upp och den sociala isoleringen skapade en starkt försämrad självkänsla hos de drabbade kvinnorna. Slutsats Våld i nära relation kan ta sig i uttryck på flera olika sätt och därför är det viktigt att sjuksköterskan och andra professioner som möter dessa kvinnor förstår komplexiteten kring våldet. Utbildning, kunskap och ekonomiska resurser krävs för att få ett slut på våldet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)