Bättre ett kulturhus vid hamnen än tio byar i skogen? : En analys av texter från Umeå kommun med avseende på framställningen av landsbygd och stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Sammanfattning: Debatten om staden och landsbygden har på senare år vuxit sig stark och många menar att det landsbygden och staden varken är eller porträtteras som jämlikar, och att obalansen dem emellan är till stadens fördel. Uppsatsens syfte är därför att undersöka hur landsbygden och staden framställs i myndighetstext. Syftet specificeras och utvidgas med följande frågeställningar: Vad ’gör’ landsbygden och staden? Hur framställs de i sina deltagarroller i processer? Hur beskrivs landsbygden och staden? Vilka egenskaper och karaktärsdrag tillskrivs de i bestämningarna när de är huvudord i nominalfraser? Hur beskrivs relationen mellan landsbygden och staden? Är maktförhållandet jämlikt eller ojämlikt? Umeå kommuns översiktsplan och dess tematiska tillägg för landsbygden analyseras utifrån dessa frågeställningar med metoderna processanalys, semantisk analys och kritisk diskursanalys. Resultatet visar att bilden av staden uppvisar tydliga drag av centrum och bilden av landsbygden tydliga drag av periferi, men delar av resultatet pekar dock mot en mer nyanserad skildring. I uppsatsens avslutning resoneras kring hur texternas framställning av stad och landsbygd kan påverka samhällsutvecklingen i Umeå kommun.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)