Utveckling av övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern : Föräldrars påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Övervikt och fetma som uppkommer i barnaåren kan påverka livskvalitén negativt även i vuxen ålder. Det är därför av största vikt att arbeta för att barn skall uppnå en hälsosam vikt redan under förskoleåldern. Små barn är i beroendeställning till sina föräldrar och därför är det viktigt att föräldrarna får god information gällande hälsofrämjande åtgärder. Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa och skall i sitt arbete verka för föräldrarnas delaktighet och empowerment. Med kunskaper om vad, hos föräldrar, som kan påverka barns övervikt och fetma kan sjuksköterskor få bättre verktyg för att stödja föräldrarna. Syftet med litteraturstudien var att undersöka föräldrars påverkan vid utveckling av övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern. Artikelsökningar genomfördes i tre olika databaser som innehåller artiklar inom omvårdnad.  I resultatet framkom följande kategorier: Föräldraroll, Kulturell bakgrund och socioekonomi, Matvanor, Fysisk aktivitet. Det är viktigt att redan i tidiga åldrar uppmärksamma barn med risk för övervikt för att kunna sätta in hälsofrämjande åtgärder som samtal och förstärkt föräldrastöd, speciellt i utsatta områden. Mer forskning och kunskap avseende övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern är väsentlig då kunskapsläget idag är otillräckligt gällande denna åldersgrupp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)