BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Almoeil Hanan; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM EN FRAMTIDA METOD ATT BEHANDLA PATOGENA BAKTERIER HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Bakteriell avdödning med synligt ljus vid våglängderna 650- respektive 410 nm. En framtida metod att behandla patogena bakterier. Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Biomedicinsk laboratorievetenskap, 2018. Ökad antibiotikaresistent hos bakterier har blivit ett stort problem, vilket gör att svåra sjukdomar orsakade av bakterier, har blivit svårbehandlade. Nya metoder för behandling av all slags sjukdomar orsakade av bakterier är därför önskvärda. Laser är en ganska ny metod som har börjat användas både inom tandvården och vården i syfte att behandla en rad externa infektioner och därmed avdöda E.coli. Syftet med studien var att undersöka om laserljus påverkar celltillväxten hos bakterier i olika medier som buffert, plasma och helblod för möjlig avdödning av patogena bakterier. Två olika laserkällor, med våglängderna 410 nm respektive 650 nm användes vid bestrålning av E. coli. Fotosensibiliserare användes även vid bestrålning med 650 nm. Varje prov bestrålades i två plattor med olika stora brunnar, varvid två olika volymer erhölls. Efter bestrålningen inkuberades bakterierna över natten för koloniräkning och koncentrationsbestämning samt jämförelse med varsitt kontrollprov. Med hjälp av en så kallad fotosensibiliserare erhölls som högst en bakteriell avdödning på 90 % med dosmängden 300 J/cm2 650 nm. Utan fotosensibiliserare erhölls en betydligt lägre avdödning. Med ökad dosmängd vid 410 nm erhölls en ökad avdödning och som högst var den 38 % i PBS vid rumstemperatur, 35 % i plasma och 12 % i helblod. Val av metod i denna studie har ett värde för framtida utveckling av mer avancerade metoder för att kunna avdöda bakterier med endast synligt ljus. Förhoppningsvis kan sjukdomar orsakade av bakterier elimineras och botas, utan att dessa metoder påverkar människan på ett negativt sätt. Nyckelord: 410 nm, 650 nm, E.coli, helblod, laser, PBS, fotosensibiliserare, plasma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)