Medarbetares attityder till ett integrerat ledningssystem och attitydernas påverkan på införandet : En fallstudie i Hemtjänsten i Eskilstuna kommun

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling; Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

Sammanfattning: Sammanfattning En fallstudie gjordes bland medarbetare inom Hemtjänsten i Eskilstuna kommun. Syftet med studien är att erhålla förklaring och förståelse för medarbetares användning och attityder till de processkartor och dokument som ingår i det integrerade ledningssystemet (ILS) samt den förändring som införandet av dem innebär inom Hemtjänsten i Eskilstuna kommun. Syftet är även att erhålla förklaring och förståelse om medarbetarattityders påverkan på införandet av ILS genom att utgå ifrån teorier om attitydkonstruktioner.       Studien utfördes med en metodkombination av enkäter och intervjuer bland medarbetare inom HEK. Drygt 14% av alla medarbetare inom HEK deltog i studien varav 59st svarade på enkäter och tre intervjuades. Resultatet indikerade att många medarbetare visste när de skulle använda ILS även om inte alla hade börjat använda det ännu. Medarbetare var eniga om att ILS hade många fördelar och de hade allmänt positiva attityder till ILS. Deras attityder analyserades utifrån attitydkonstruktionerna beredskap för förändring (BFF), åtagande för förändring (ÅFF), öppenhet för förändring (ÖFF) och cynism mot organisationsförändring (CMO).   Slutsatserna var att attityder bland medarbetare inom HEK inte borde utgöra ett hinder för ett framgångsrikt införande av ILS. Införandet av ILS anses därför inte kräva drastiska attitydförändringar bland medarbetare för att möjliggöra dess framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)