Vit i Villa! - Bildsemiotiska analyser av tidningen Vi i Villas omslagsfotografier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Tidningen Vi i Villa är en annonsfinansierad gratistidning som grundades 1957, sedan dess har tidningens innehållsmässiga mål varit att ge läsaren råd och rön kring ekonomi och skötsel av villor. Under 2010-talet har Vi i Villa skickas ut till Sveriges alla villahushåll 8–10 gånger om året. De senaste åren har tidningen stoltserat med att enligt egen utsago vara ”Sveriges största Villatidning”. Syfte: Med tanke på att Vi i Villa har en stor publik, som ligger långt över miljonen, anser jag det vara av intresse att studera vad som enligt Vi i Villa kännetecknar den svenska villaägaren. Fokus lägger jag på hur omslagsfotografierna rent visuellt kommunicerar dessa tecken, problemet med tidningen och dess omslag är hur den väljer att representera den svenska villaägaren. Teoretiskt hämtar jag inspiration från bildsemiotiska tänkare såsom Ferdinand de Sassure och Roland Barthes när jag försöker läsa bilderna. I teorin har varje bild visuella tecken som tillsammans skapar olika budskap. Jag har valt att studera omslagen till samtliga nummer som givits ut mellan 2010 och 2020 för att se i vilken mån Vi i Villas bild av den svenska villaägaren ser förändrats under de senaste tio åren. Slutsats: Det finns ett antal återkommande tendenser i de motiv som avbildas på de omslag jag analyserat. Vi i Villas idé om den svenska villaägaren går att kort sammanfatta på följande vis: hon är vit, blond eller brunett, gift och har en god ekonomi. Men det sker också ett markant skifte i val av subjekt att avbilda. Mellan 2010 och 2016 används anonyma modeller, efter nummer sju 2016 väljer man istället att fotografera kända, något extrema svenskar. Tidningen frångår en representation av den anonyme svensken som pysslar på tomten till att i stället visa udda kända svenskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)