Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes som är baserad på sex intervjuer av barnmorskor. Dataanalysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier: barnmorskans bemötande av tonåringen, förbereda tonåringen för livet efter graviditeten, kulturell bakgrund påverkar och känsla av otillräcklighet. Barnmorskorna försökte se till individen i varje möte för att skapa en förtroendefull relation. De ville förbereda tonåringen för föräldraskapet och framtiden. Barnmorskorna påtalade att tonåringens kulturella bakgrund påverkade hur hon hanterade graviditeten och förberedde sig inför föräldraskapet. Vidare beskrev barnmorskorna en otillräcklighet i basprogrammet och vikten av att involvera andra professioner. Slutligen uttryckte barnmorskorna sitt eget behov av handledning. Slutsats: Resultatet visar på vikten av ett individuellt förhållningssätt och hänsyn till kulturella skillnader gentemot de gravida tonåringarna för att bygga en förtroendefull relation. För att vården av gravida tonåringar ska kunna individanpassas i enlighet med barnmorskans erfarenheter ställs krav på både barnmorskans kompetens och förhållningssätt samt på verksamhetens ramar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)