Hur återetableras företagsrelationer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie, som har genomförts hos ett stort svenskt IT-företag, beskriver vilka skillnader och likheter det finns på hur företag återetablerar relationer till företag inom offentlig och privat sektor. Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader och likheter mellan hur processen ser ut för företag att återetablera relationer till privata företag och offentliga myndigheter. För att besvara hur företag återetablerar sina företagsrelationer undersöktes anledning till avslut i tidigare relation och hur avslutet hanterades av företag och kund. Data samlades in genom att intervjua sex stycken kundansvariga säljare som hade ansvar för kunder inom både offentlig och privat sektor. Studien har visat på att det både finns skillnader och likheter mellan offentlig och privat sektor om anledning till avslut, hur avslut hanteras och hur relationer återetableras. Resultaten från studien visar att tidigare forskning om hur företag återetablerar relationer överensstämmer mer inom privat än offentlig sektor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)