Relationer i tiden : En kvantitativ studie om konsumenters relation till internetbutiker respektive traditionella butiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: År 2008 genomfördes en studie som undersökte konsumenters relation till internetbutiker respektive traditionella butiker. Sedan 2008 har internethandel blivit betydligt vanligare. Denna studie syftar därför till att beskriva och analysera konsumenters relation till internetbutiker respektive traditionella butiker och hur dessa har förändrats sedan 2008. Relationen mellan konsument och butik beskrivs genom begreppen utbyte och beteende. För att uppfylla studiens syfte genomfördes en enkätundersökning med sammanlagt 987 respondenter. Enkäten bestod av ett antal frågor och uttalanden kring respondentens köp av kläder. Studiens resultat visar på att konsumenters relation till internetbutiker överlag har förstärkts medan ingen större förändring har skett avseende konsumenters relation till traditionella butiker. Med anledning av detta och mot bakgrund av att internethandel blir mer vanligt krävs det att traditionella butiker vidtar åtgärder för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga och framgångsrika. Om företag väljer att inte vidta dessa åtgärder kan det leda till en betydande minskning av mängden traditionella butiker. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)