Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? En studie utifrån Dimensions of Brand Personality

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.” Seminariedatum: 2017-06-02 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality, gerillamarknadsföring, varumärkespersonlighet, kreativ marknadsföring Syfte: Att undersöka om de olika gerillamarknadsföringsmetoderna kan associeras till någon speciell personlighet utifrån Jennifer Aakers teori om Dimensions of Brand Personality. Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ forskningsmetod genom en enkätundersökning. Vi har antagit en deduktiv forskningsansats samt en konstruktivistisk kunskapssyn. Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiv som används i uppsatsen är Dimensions of Brand Personality och gerillamarknadsföring. Empiri: Totalt 70 svar har samlats in genom enkäten som skickades ut via Facebook. Enkätundersökningen baserades på tre scenarier som illustrerade tre olika gerillamarknadsföringsmetoder. Respondenterna fick sedan gradera till vilken grad de associerade dessa till en rad egenskaper hämtade från Aakers (1997) Dimensions of Brand Personality. Resultat: Studien visar att konsumenter kan associera olika gerillamarknadsföringsmetoder till personligheter. Resultatet är statistiskt säkerställt men öppnar för vidare forskning kring ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)