Det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt : En studie om socialarbetares upplevelser av rollkonflikt och makt i socialt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Som socialarbetare behöver man både kunna hålla huvudet kallt och samtidigt ha ett varmt hjärta. Att drivas av viljan att hjälpa samtidigt som lagar och regler styr stora delar av arbetet kan skapa konflikter i yrkesrollen. Denna uppsats lyfter de splittrade rollerna. Studien syftar till att undersöka socialarbetares upplevelser av rollen som myndighetsperson och rollen som hjälpare i det sociala arbetet samt hur dessa roller påverkar mötet med klienten samt hur makten i myndighetsrollen påverkar hjälparrollen och mötet med klienten. För att ta reda på socialarbetarnas upplevelser genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Faktorer som undersökts är förhållandet mellan rollerna, rollkonflikter, hantering av rollkonflikt samt vilken makt som finns i rollerna. Resultatet har analyserats med begreppen pastoralmakt och caring power. Studien visar att samtliga informanter beskriver att de upplevt motstridigheter mellan rollerna samt att balansen mellan makt och hjälp är komplex. Alla informanter beskriver att de olika rollerna påverkar mötet med klienten men trots det verkar detta många gånger vara oreflekterat hos socialarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)