Får patienten sina kalorier? : Utvärdering av flödesschema för enteral nutrition på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

Sammanfattning:

Kritiskt sjuka patienter riskerar att utveckla malnutrition och ska erhålla nutritionsstöd i form av enteral nutrition (EN) och parenteral nutrition (PN). Trots att flödesscheman för EN används på många intensivvårdsavdelningar får patienter sällan 100 % av ordinerat kaloribehov. Syftet med denna studie var att utvärdera införandet av flödesschema för enteral nutrition på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA). Som metod valdes en retrospektiv, kvantitativ studie. En granskning av journaldata från förgruppen (n =28), fem månader innan införandet av flödesschemat och data ifrån eftergruppen (n =20), fem månader efter införandet av flödesschemat har gjorts. En journalgranskningsmall användes vid insamlandet av data. Det som granskades är starttid av EN, antalet kalorier administrerat via EN, PN och EN+PN. Vidare granskades mängd ventrikelaspirat, frekvens av avföring och observerade avbrott av EN. Införandet av flödesschema för EN visade att eftergruppen administrerades totalt mera kalorier än om inte flödesschema användes. Eftergruppen administrerades signifikant mera kalorier via EN+PN och via PN enskilt. Skillnaden mellan ordinerade kalorier och administrerade kalorier var mindre i eftergruppen. EN startades några timmar senare i eftergruppen och förgruppen administrerades mera kalorier via EN. Eftergruppen redovisar signifikant mindre mängd ventrikelaspirat, och kräkning bredvid sond var mindre frekvent i eftergruppen. Fortsatt forskning behövs med RCT-studier som evidensbaserar flödesschema för EN.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)