Spelmusik : Musikens funktioner i tre datorspelsserier

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Humanistiska institutionen

Sammanfattning: Loke Carlsson: Spelmusik – Musikens funktioner i tre datorspelsserier Denna uppsats handlar om datorspelsmusik och syftet är att ta reda på vilka funktioner denna musik har i datorspel. Först presenteras ett antal teorier om filmvetenskap. Med hjälp av dessa teorier sammanställer jag sedan en metod för att analysera musiken i några få datorspel. I metodkapitlet hittar man också en redogörelse för de grundläggande skillnader mellan datorspel och filmer när det gäller musik. Tre olika spelserier analyseras i denna uppsats. I analyserna presenteras och beskrivs musiken, varefter den ställs mot de teorier som presenterats i teorikapitlet. Resultatet blir att jag kan sluta mig till att datorspelsmusiken i de analyserade spelen har fyra viktiga funktioner som stämmer bra överens med flera av filmmusikens funktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)