[...] Allt jag köper säger ju vem jag är, […] då är hon ändå och påverkar där.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Influencers har idag blivit ett aktuellt ämne där allt fler konsumenter låter sig inspireras av influencers publikationer. Vi har därmed valt att undersöka detta problem genom att studera hur den svenska influencern Kenza har en inverkan på unga konsumenters identitetsskapande via sociala medier. Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt sociala medier kan ses som en ny arena för unga konsumenters identitetsskapande, där fokus har legat på relationen mellan konsumenter och influencern Kenza. Studien har intagit ett konsumentperspektiv för att kunna få en djupare förståelse för konsumenters tillvägagångssätt i formationen av sina sociala identiteter. Studien utgick från två frågeställningar: Hur skapar och uttrycker unga konsumenter sin sociala identitet via konsumtion av kläder med hjälp av Kenza? och Vilka är de bakomliggande faktorerna till varför unga konsumenter strävar efter en social identitet med hjälp av Kenza? För att kunna besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod tillämpats i form av tio semistrukturerade djupintervjuer med unga kvinnliga respondenter i åldrarna 18–25, som dagligen följer Kenza på sociala medier. Det insamlade empiriska materialet analyserades därefter utifrån uppsatsens två huvudteorier, Consumer Culture Theory och Social Identity Theory, samt tillhörande relevanta teoretiska begrepp. Resultatet påvisar bland annat att sociala medier kan uppfattas som en ny arena för unga kvinnliga konsumenters identitetsskapande på olika sätt, detta förknippat med influencern Kenza. Som ett sammanfattande svar på frågeställningarna skapar unga konsumenter sin sociala identitet på följande vis: de konsumerar identiska eller liknande klädesplagg som Kenza då de vill tillhöra den sociala grupp som hon leder, benämnd som “de unga modemedvetna kvinnorna”. Konsumenterna anpassar sitt köpbeteende utefter gruppen, där kläderna de bär inspirerat utav Kenza symboliserar hög modemedvetenhet, vilket blir viktigt att uttrycka till omvärlden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)