Följarskap - en dans i otakt? : Om följare, följarskap och dess påverkan på ledarskapinom kommunal hemtjänst

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Kommunen är en stor arbetsgivare och verksamheten inom kommunal hemtjänst berördessutom många människor som kommer i kontakt med anställda inom hemtjänsten i rollensom vårdtagare. För att uppfylla organisationens mål om att en god omvårdnad ska bedrivashar forskningen tidigare mest fokuserat på betydelsen av en framgångsrik ledare. På senare tidhar även följarnas betydelse för både organisation och ledarskapet lyfts fram. Teorin om Leader-Member Exchange handlar om relationen mellan ledare och följare och detutbyte som sker där. Ledaren värderar följarens bidrag till utbytet i relationen baserat på sinagenerella föreställningar om följare, även kallat Implicit Followership Theories. Tidigareforskning har visat att om dessa generella föreställningar hos ledaren är av positiv karaktär ökardet ledarens förväntningar på följaren och kan förbättra relationen. Syftet med vårundersökning är att undersöka hur ledare inom kommunal hemtjänst ser på följarskap och omde upplever att följarskapet påverkar deras möjlighet att leda. Semistrukturerade intervjuer och tematisk analys ligger till grund för denna undersökning somutförts i en chefsgrupp inom kommunal hemtjänst. Resultaten beskriver inledningsvisdeltagarnas uppfattning om begreppet följarskap och vilka egenskaper och beteenden som ingåri deras generella uppfattning om följare. Vidare beskriver resultatet av undersökningen hurdeltagarna uppfattar sina faktiska följare och att deras generella förväntningar på följare intehelt stämmer överens med det faktiska följarskapet. Slutligen visar undersökningen tydligt attföljarskapet har påverkan på förutsättningarna för att leda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)