Barn och ungdomars upplevelser av att leva med Diabetes Mellitus typ 1 : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Omkring 900 barn och ungdomar insjuknar i typ 1-diabetes (T1D) varje år i Sverige, vilket gör den till en av landets vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. Sjukdomen påverkar livet fysiskt och psykiskt och leder till allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer om behandlingen inte sköts. Kunskap om sjukdomen är grunden för att behandlingen ska skötas optimalt, varför information och stöd från omgivningen och hälso- och sjukvården är av stor betydelse. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva barn och ungdomars upplevelser av att leva med T1D. Metod: Litteraturstudie baserad på 12 kvalitativa originalartiklar hämtade från databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna har efter kvalitetsgranskning erhållit medelhög till högkvalitet. Resultatet har bearbetats och analyserat, därefter har huvudteman samt underteman identifierats. Resultat: Resultatet visade att barn och ungdomar med T1D upplevde många svårigheter. Sjukdomen innebar stora praktiska och psykosociala förändringar i vardagen och bidrog till flera negativa känslor samt oro gällande egenvård och komplikationer. Känslor av att vara annorlunda jämfört med jämnåriga var vanligt förekommande liksom känslor av ensamhet och utanförskap. Stödet från familj, vänner, skolpersonal samt hälso- och sjukvården var emellanåt bristfälligt men samtidigt viktigt och betydelsefullt och underlättade de negativa upplevelserna av att leva med T1D. Slutsats: Litteraturstudien visar på att barn och ungdomar med T1D möter svårigheter i vardagen och att sjukdomen påverkar livets fysiska som psykosociala aspekter. Sjukdomsförståelse och stöd från omgivningen har positiva effekter och underlättar livet förden drabbade. God kommunikation, ett personcentrerat förhållningssätt och gott bemötande från hälso- och sjukvården är andra faktorer som kan påverka sjukdomsupplevelsen positivt och bidra med de förutsättningar som krävs för att leva ett så gott liv som möjligt, trots sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)