”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. Syftet med studien var att undersöka studenters attityder till offrets ansvar vid våldtäkt. Det undersöktes även om manliga och kvinnliga studenters attityder skiljde sig i detta, samt om bekantskapen mellan offer och förövare påverkade attityden. En kvantitativ tvärsnittsstudie utformades och 262 studenter deltog i en webbaserad enkätundersökning. Resultatet visade att manliga studenter i större utsträckning än kvinnliga anklagade offret för dess utsatthet. Offret tilldelades mer skuld när gärningsmannen var obekant än när den var bekant. Det återfanns även en interaktionseffekt mellan studentens kön och gärningsmannens relation med offret. Sammanfattningsvis skuldbelägger manliga studenter offret mer för dess utsatthet än kvinnor. Ämnet är aktuellt och kräver ett löpande arbete för att förebygga våldtäktsmyter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)